Stimulering door de overheid

Vier gevolgen van het stimuleren door de overheid van synchromodaal goederenvervoer

De overheid heeft als het hoogste gezag in Nederland bepaalde taken die zij moet uitvoeren. Deze variëren van het uitvaardigen van wetten enof dwingende maatregelen tot het erop toe zien dat deze worden nageleefd. Ook wanneer de overheid een terughoudende positie herft aan te nemen, zal het er voor moeten zorgen dat er ern organisatie is die een oogje in het zeil houdt. Zulks ter voorkoming van ongewenste onregelmatigheden.

Voor wat de handel betreft heeft de overheid tevens een stimulerende rol te vervullen die ook facilliterend vam aard dient te zijn. Zulks vanwege het feit dat de nationale economie erbij gebaat is wanneer het ondermemersklimaat personen aanzet tot het investeren in hun bedrijven. Het stimuleren van synchromodaliteit bij het goederenvervoer zal daarom ook een positieve gevolgen hebben voor de overheid, hetgeen ik hieronder summier belicht.

Positieve gevolgen synchromodaliteit voor overheid

  1. Meer inkomsten uit belastingen: met het synchromodaal vervoeren van goederen maken  de verschillende manieren van goederentransport haast evenveel kans om ingezet te worden ten behoeve van dit doel. Dit betekent dat naast het vervoer over land en via spoorwegen, ook de luchtvracht en het vervoer over water zullen toenemen. Aangezien er bepaalde heffingen op elk type vervoer dat van openbare wegen gebruikt maakt van toepassing zijn, zal de staat ook meer belasting innen van de gebruikers. Ook vloeit een er gedeelte van de opbrengsten van de ondernemers uit deze branche in de vorm van onder sndere inkomstenbelasting en loonbelasting, terug naar de overheid.
  2. Verminderde belasting van het milieu: aangezien de verschillende vervoersmiddelen efficiënter gebruikt worden bij het op synchromodale wijze vervoeren van goederen, wordt het milieu minder belast. Indien de overheid het gebruik van grotere container vrachtwagens toestaat, kan per rit een grotere capaciteit goederen vervoerd worden terwijl de gevolgen voor het milieu hetzelfde blijven.
  3. Infrastructuur blijft up to date: het geld dat via de belastingen geïnd wordt kan maximaal worden ingezet voor het onderhouden, verbeteren en verder ontwikkelen van de Nederlandse infrastructuur. Nieuwe toegangswegen naar het achterland kunnen worden gecreëerd om op die manier ook de dienstverlening in die gebieden te verbeteren.
  4. Gerichtere wetgeving en beleid voor doelgroep formuleren:  synchromodaal goederentransport zal erin resulteren dat de verschillende spelers uit deze branche met elkaar gaan samenwerken. Deze samenwerking zal sowieso zaken aan het licht brengen die de sector verbetert wenst te hebben. Het is dan de taak van de overheid om dit wensenpakket te bestuderen en indien nodig een beter beleid voor deze groep te formuleren en eventueel de wetgeving aan te passen. Deze regelgeving kan als voorbeeld gaan dienen voor de wetgeving in andere ( Europese) landen

De overheid zal dus een belangrijke partner zijn voor het bedrijfsleven bij het verder transformeren van deze wijze van giederen vervoer.